Turkuaz Kart yabancıya Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet izni, yabancının yakınına (eşi, ergin olmayan çocuğu ve eşinin ergin olmayan çocuğu)  ise ikamet hakkı tanıyan karttır.

Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerilerine göre değerlendirilen , akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülen yabancılar için hazırlanan ve puanlama sistemine göre değerlendirilip uygun görülenler için süresiz çalışma izni ve ikamet hakları sağlayan Turkuaz Kart verilir.

Turkuaz Kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına Turkuaz Kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Turkuaz Kart sahibi yakını için ikamet izni başvurusunun Turkuaz Kart başvurusu ile aynı anda yapılması gerekir.

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilir. Bakanlık, geçiş süresi içinde işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilir. Yabancının taahhüt ve faaliyetleri bir uzman tarafından takip edilir ve rapor hazırlanır. Bu süreçte talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak süresi içinde verilmesi ve olumlu uzman raporu sonucu Turkuaz Kart süresize çevrilir.

Turkuaz Kart Başvuru belgeleri

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Yabancıya ait pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin sureti,
 3. Varsa ilgili kamu kurum ve kuruluşundan alınan uygunluk belgesi,
 4. Yetkinlik ve mesleklerine göre yabancılardan aşağıdaki evraklar talep edilecektir.
  • Nitelikli işgücü olarak değerlendirilen yabancı için diploma, iş sözleşmesi, özgeçmiş, atama veya görevlendirme yazısı, mesleki tecrübe, anadil dışında bilinen yabancı dilleri gösteren uluslararası düzeyde kabul edilen belgeler ile benzeri,
  • Nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen yabancı için yatırım büyüklüğü, istihdam düzeyi, ihracat tutarı, mali yeterlilik, faaliyet gösterilen bölge, sektör ve işi gösterir belgeler ile benzeri,
  • Bilim insanı veya araştırmacı için, diploma, akademik kariyer ve unvanı gösterir belge, sahip olunan akademik çalışmalar veya lisans, ticari marka veya patent belgeleri ile benzeri,
  • Kültürel, sanatsal veya sportif faaliyetler açısından ulusal veya uluslararası düzeyde başarılı olmuş yabancı için başarılı olduğunu gösterir belgeler ile benzeri,
  • Türkiye’nin veya Türk kültürünün tanınırlığına veya tanıtımına katkı sağlayan yabancılar için: Turkuaz gönüllüsü olarak uluslararası düzeyde yürütülen faaliyetlere ilişkin belgeler, fikir ve sanat eserleri, süresi, sürdürülebilirliği, devamlılığı ve etki alanı gibi bilgileri içeren tanıtım faaliyetlerine ilişkin belgeler talep edilir.