• Çalışma izni alan yabancıların ayrıca ikamet izni almalarına gerek yoktur.
 • Evlenme ile Türk vatandaşlığı elde edebilmek için en az 3 yıllık evli olmak gerekmektedir. Aile birliği içinde yaşama, evliliğe bağdaşmayacak fiillerde bulunmama ve mili güvenlik ile kamu düzenini tehdit etmemeleri aranılan şartlardır.
 • Tüm yatırımlar 3 yıl şartı ile gerçekleştirilecek olup bu süre zarfında yatırımlar için satış yapamayacaksınız ve yatırım süresinde Türkiye’de oturma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Türkiye’de kesintisiz en az 8 yıl, ikamet izniyle kalmış olan yabancılar için süresiz ikamet izni verilebilir.

İkamette kesinti hesaplamasında başvuru yapılan tarih dikkate alınarak geriye yönelik hesaplama yapılır.

 • Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde toplam 180 günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime geçilir ve bu kontrole 8 yıl tamamlanana kadar devam edilir.
 • Birer yıllık dilimlerde 180 günü aşan kesinti olmaması durumunda son 5 yıllık dilim içinde toplam 365 günü aşan kesinti olup olmadığına bakılır.
 • 8 yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikametsiz olarak Türkiye’de geçirdiği süre 6 ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik hesaplamaya geçilmeden olumsuz olarak sonuçlandırılır.
 • Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.
 • Öğrenci ikamet izinlerinin yarısı dikkate alınır.
 • İnsani ikamet süreleri hesaplamada dikkate alınmaz.
 • Çalışma izni talep edilen işyerinde her bir yabancı için en az 5 T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Şirket ortağının yabancı olması ve çalışma izni talep etmesi durumunda 5 kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son 6 ayı için aranır ve şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 • İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 • Ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, ilk 2 madde uygulanmayacaktır. Ev hizmetlerinde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı dışında yabancılara çalışma izni verilmemektedir.
 • Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık. (Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca)
 • Eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca)
 • Veterinerlik (Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca)
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler Kanunu uyarınca)
 • Avukatlık (Avukatlık Kanunu uyarınca)
 • Noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca)
 • Özel güvenlik görevlisi (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10. Md.)
 • Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb. (Kabotaj Kanunu uyarınca)
 • Gümrük müşavirliği (4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 nci maddesi gereğince)
 • Turist rehberliği (6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununun 3. maddesi gereğince)
 • Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya en az altı yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar süresiz çalışma izni alabilirler. Süresiz çalışma izni olan yabancı, uzun dönem ikamet izninin sağladığı tüm haklardan yararlanır.
 • Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumunda örgün öğretim programlarına
  kayıtlı yabancı öğrenciler, çalışma izni almak kaydıyla çalışabilirler. Yabancı öğrencilerden ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmekte olanlar,
  öğrenimlerinin ilk yılının tamamlanmasından sonra çalışma iznine başvurabilir ve İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilirler. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü öğrenciler için bu sınırlamalar uygulanmaz.
 • Kanun uyarınca uluslararası koruma talebinde bulunan ve
  henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş veya şartlı mülteci yabancılar; uluslararası koruma başvurusu tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar ise geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten altı ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilirler.